Vrátenie tovaru a reklamácie

Kategórie
 
 
 
 
 

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru  a reklamácie

Vrátenie tovaru:

 • V prípade, že spotrebiteľovi tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy a tovar predávajúcemu podľa § 7 Zákona vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia.
 • Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru podľa § 7 ods.5 Zákona.
 • Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy, zaslať tovar ako balík na adresu firmy :

MEDITEC sk, s.r.o.
Dukelská štvrť 4009 / 328
Dubnica nad Váhom
018 41
Slovenská republika

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať zásielku tovaru vrátenú formou dobierky. Takto zaslaný tovar predajca neprijíma a bude zaslaný naspäť spotrebiteľovi.

 • Spotrebiteľ musí dbať na to, aby tovar vrátil nepoškodený, v pôvodnom množstve. Zároveň je spotrebiteľ povinný priložiť k vrátenému tovaru jednu časť faktúry alebo jej kópiu, prípadne uviesť aspoň jej číslo, spotrebiteľovo meno a adresu.
 • Spotrebiteľ má možnosť uviesť dôvod vrátenia tovaru, t.j. uviesť, z akého dôvodu mu tovar nevyhovuje. Neuvedenie dôvodu vrátenia tovaru však nie je podmienkou na vrátenie peňazí
 • Priame náklady na vrátenie tovaru znáša podľa § 10 ods. 3 Zákona spotrebiteľ.
 • Predávajúci vráti peniaze za vrátený tovar najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek alebo tovar, ktorý bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (podľa §7 ods. 6 Zákona).
 • Pri rezervácii tovaru na predajni prostredníctvom telefonického hovoru prebieha samotná kúpa produktu až na danej predajni. Preto sa na takýto nákup nevzťahuje zákon č 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Reklamácie:

 • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje chybný alebo poškodený tovar, platia pre neho podmienky uvedené v bode Vrátenie tovaru týchto OP. V prípade reklamácie tovaru je však spotrebiteľ povinný uviesť druh poškodenia. O vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný telefonicky v lehote do 15. pracovných dní.
 • V prípade, že spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu po uplynutí 14-dňovej lehoty, je povinný sa spojiť s predávajúcim najskôr telefonicky na telefónnom čísle: 0905 602 727
 • Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru (podľa §502 Občianskeho zákonníka). Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný k účinnému uplatneniu záruky za vady predávajúcemu v záručnej dobe písomne oznámiť vady, ktoré tovar má, resp. uviesť, ako sa vady prejavujú a uplatniť si právo nároku na odstránenie vady v súlade s platným Občianskym zákonníkom (napr. na opravu tovaru alebo výmenu tovaru). Spotrebiteľ je povinný reklamovaný tovar odovzdať predávajúcemu kompletný, nepoškodený.
 • Ak ide o vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezchybný, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava a spotrebiteľ bol pri predaji na vadu upozornený.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia